prezidenti iusticiis saxlis gaxsnas daeswro
23 noemberi 14 - 16:40:19

saqartvelos prezidentma rustavshi iusticiis saxli gaxsna. mixeil saakashvilma axali shenoba daatvaliera da im momsaxurebas gaecno, romelsac iusticiis saxli adgilobriv mosaxleobas shestavazebs. qveynis pirvelma pirvelma pirma axal shenobastan shekrebil sazogadoebasac mimarta da aghnishna, rom msgavsi saxlebi saqartvelos yvela regionshi gaixsneba.
rustavis iusticiis saxli batumis shemdeg rigit meorea, romelic iusticiis saministros nebismieri mimartulebit - samoqalaqo reestris, sajaro reestris, aghsrulebis erovnuli biuros, erovnuli arqivis da notariusta palatis momsaxurebas ert sivrceshi gaaertianebs.
15 ivnisidan rustavisa da qvemo qartlis mosaxleobas shesadzlebloba eqneba am servisit isargeblos da shesabamisad, yvela momsaxureba dzalian swrafad da komfortulad miighos.
axlad gaxsnili iusticiis saxlis win koncerti rustavshi gvianobamde gagrdzelda. specialurad am saghamostvis moewyo shou samganzomilebian formatshi, romelic pirvelad qartulma kompaniam sheqmna. rustavis iusticiis saxli mosaxleobas dgheidan elodeba. momsaxurebis principi ki ucvelelia, aqac yvela servisi ert sivrceshia moqceuli.