ertiani erovnuli gamocdebi xval iwyeba
29 noemberi 14 - 07:40:18

ertiani erovnuli gamocdebi xval iwyeba. pirveli gamocda qartul enasa da literaturashi chatardeba. sagamocdo centrshi acxadeben, rom procesis dasawyebad yvelaferi mzadaa.
gamocdebi chatardeba sighnaghshi, telavshi, rustavshi, tbilisshi, gorshi, axalcixeshi, qutaisshi, ozurgetshi, fotshi, zugdidshi, batumsa da xuloshi.
sagamocdo processhi chartulia 1200 metvalyure da kuratori, ushishroebis samsaxurisa da sapatrulo policiis 30-mde brigada. yvela sagamocdo centrshi gantavsdeba samedicino punqti, centrtan ki imorigevebs saswrafo daxmarebis brigada. sagamocdo testebi did britanetshi, "stiven ostinis" stambashi daibechda da saqartveloshi konfidencialobis yvela normis dacvit chamovida. testebi tbilissa da regionebshi policiis mtavar sammartveloebshi inaxeba. jurnalistebistvis ki procesis gasashuqeblad teqnikuri universitetis administraciul korpusshi mediacentri gaixsna.