tbilisshi iusticiis saxli gaixsna
26 noemberi 14 - 13:51:45

axali iusticiis saxli tbilisshic gaixsna. italieli arqiteqtoris - masimiliano fuqsasis - mier daproeqtebuli tbilisis iusticiis saxli 27 heqtarzea gantavsebuli da, ukve dgheidan, mosaxleobas ofisshi 300-ze meti servisis migheba umokles vadebshi da komfortul garemoshi sheedzleba.
chven mtlianad davshalet sistema, romelmac marcxi ganicada, - ganacxada prezidentma gaxsnis ceremoniaze sityvit gamosvlisas. misive tqmit, sasjelaghsrulebis dawesebulebebshi chadenili danashaulit, sazogadoebaze metad, tavad aris aghshfotebuli. tumca, momxdars saqartvelos mtavrobam sakadrisad upasuxa.
"aseti ram chvenze bevrad ganvitarebul qveynebshic xdeba. bevrgan es sajarodac ar gamoaqvt. vupasuxet ise, rogorc upasuxebda 21-e saukunis mtavroba - mtlianad davshalet sistema, romelmac marcxi ganicada. axali ministrebi - eka zghuladze da giorgi tughushi axal saqartvelos warmoadgenen. chemi movaleobaa, bolomde aghmovfxvra warsulis gadmonashtebi. es aris zustad is, rasac chvengan itxoven moqalaqeebi - saqartvelo gatavisuflebuli organizebuli danashaulisgan", - ganacxada prezidentma.
mixeil saakashvilis tqmit, sqema da danashauli cixeebshi "sadistad qceuli yofili gaishnikis meshveobit" ganxorcielda.
prezidentma is adamianebic gaakritika, romlebic wamebis amsaxvel videomasalas "archevnebistvis inaxavdnen".
"chven yvelam ganvicadet shoki, magram axla dafiqrebis da tvalebis fartod gaxelis droa. mravali tve es masala shenaxuli iyo. tughushistvis es rom adre etqvat, sisxls gagvishrobda da egreve yvelafers daamtavrebda. tu ar ityodnen, tavis romelime televiziashi gamoegdot, magram nuras ukacravad - agrdzelebdnen, ighebdnen da archevnebistvis inaxavdnen, rom xalxs efiqra ara imaze, rac kargi gaketda, aramed shokis qvesh impulsuri gadawyvetileba miegho", - tqva man.