evrovizia 2013-ze saqartvelos nodiko tatishvili da sofo gelovani waradgenen
22 oqtomberi 14 - 07:43:05

sazogadoebrivma mauwyebelma wels pirvelad gamoiyena sakutari ufleba da shida shesarchevi konkursis gareshe saqartvelos warmomadgeneli pirdapir daasaxela.
"evrovizia 2013-ze" saqartvelos saxelit wardgebian momgherlebi nodiko tatishvili da sofo gelovani. konkursi maisshi shvedetshi, qalaq malmashi gaimarteba.