sulxan molashvili misi wamebis faqtze gamodziebis dawyebas moitxovs
20 dekemberi 14 - 01:43:48

sulxan molashvili mis wamebashi monawile pirebis dasjas itxovs. safrangetshi myofma kontrolis palatis yofilma xelmdzghvanelma sagento "pirveltan" eqskluziur interviushi ganacxada, rom ushishroebis sabchos yofili mdivani da qalaqis mashindeli prokurori mis wamebashi ushualod monawileobdnen. sulxan molashvili samartaldamcvel struqturebs mimartavs daiwyon gamodzieba da giga bokeria da temur grigalashvili dakitxon.