axali ambebi (24 seqtemberi 2014 - 06:15:20)
23 seqtemberi 14 - 14:32:00
narkodanashaulistvis mamakaci daakaves
image
samartaldamcvelebma marneulis mcxovrebi, warsulshi ramdenjerme nasamartlevi piri daakaves. giunar i. gansakutrebit didi odenobit narkotikuli sashualebis ukanono shedzena-shenaxvashia braldebuli da is marneulshi, sulxan sabas quchaze aiyvanes.
samartaldamcvelebma dakavebulis piradi chxrekisas 70 gr narkotikuli sashualeba amoighes, romelic, eqspertizis daskvnit, 18,27 gr heroins sheicavs.
gadacema "anatomiis" avtori shinagan saqmeta saministros geninspeqciis yofil ufross muqarashi adanashaulebs. natia miqiashvilis gancxadebit, ukve mzaddeba gadacema saqartveloshi bizneswilebis gadanawilebis shesaxeb, sadac irakli gharibashvilis natesavi zviad janyarashvilic figurirebs.
natia miqiashvilis tqmit, janyarashvilma jer gadacemis shechereba itxova, uaris mighebis shemdeg ki ganacxada, rom is jurnalists adekvaturad moeqceoda. jurnalisti reagirebistvis xelisuflebisa da arasamtavrobo seqtoris warmomadgenlebs mimartavs.
murman dumbadze acharis mtavrobis datxovnas moitxovs. parlamentis vice-spikeri, romelic sul axlaxan garicxes mmartveli partiidan da fraqcia "qartuli ocnebidan", gegmavs prezident giorgi margvelashvils acharis uzenaes sabchosa da regionis mtavrobas shoris arsebul problemebze detaluri informacia miawodos.
dumbadzis gancxadebit, prezidenti aucileblad unda shexvdes acharis umaghlesi sabchos wevrebs da vitarebashi piradad gaerkves, radgan, misi tqmit, acharis umaghlesi sabcho regionis mtavrobas ver akontrolebs.
"acharis umaghlesi sabcho ver akontrolebs regionis mtavrobas, aris korufciuli nishnebic, iyo mtavrobis tavmjdomars mxridan mosyidvis mcdelobac. chemi survilia, amis shesaxeb informacia prezidents mivawodo. prezidents sheudzlia gadaayenos acharis avtonomiuri respublikis mtavroba. me mas am txovnit ar mivmartav, tumca mivawodeb srul informacias da tavad gadawyvets, unda miighos tu ara msgavsi gadawyvetileba. vfiqrob, es sakitxi saswrafod gadasawyvetia,"- acxadebs dumbadze.
acharashi sheqmnil vitarebaze premier-ministris davalebit sheqmnilma sagangebo shtabma operatiuli tatbiri gamarta. sabchos xelmdzghvanelma mindia janelidzem acharis mtavrobis tavmjdomarestan archil xabadzestan ertad, regionshi sheqmnili mdgomareobis shesaxeb informacia moismina.
21 seqtembers acharashi dzlieri wvimisa da qarishxlis shedegad mwyobridan gamovida eleqtrogadamcemi xazebi, ramdenime monakvetze dazianda bunebrivi airis milebi, moglejilia xeebi. dzlierma qarma daaziana sacxovrebeli saxlebis saxuravebi. wvimis shedegad, batumsa da qobuletshi daitbora centraluri quchebi da gareubnebi.
parlamentis tavmjdomarem davit usufashvilma litvis seimis megobarta jgufis xelmdzghvaneli miigho. litveli kanonmdeblebis delegacia saqartveloshi oficialuri vizitit imyofeba.
molaparakebebisas ganxilvis dziritadi tema ori qveynis sakanonmdeblo organos shoris tanamshromlobis gaghrmavebis perspeqtivebi iyo. dghesve litveli deputatebi shexvedras gamartaven sagareo urtiertobata komitetshi.
tbilisshi pekinis quchaze axalgazrda qals tavs daesxnen. tavdasxma dzarcvis miznit moxda. ucnobma pirma qals xelchanta ver waartva, tumca mas ghrma chriloba, savaraudod, danit miayena. shemtxveva shuaghamisas moxda.
momxadartan dakavshirebit sisxlis samartlis saqme N173 muxlit aghidzra. mimdinareobs gamodzieba.
saxelmwifo dacvis specialuri samsaxuris yofil ufross temur janashias qoneba da sabanko angarishebi dauyadaghes. mat shoris angarishi, romelzec pensiis tanxa ericxeba. am sakitxtan dakavshirebit, temur janashiam advokattan ertad gancxadebebi preskonferenciaze gaaketa. misi tqmit, dayadaghebulia mis arasrulwlovan shvilebze, yofil meughleze da sidedris saxelze registrirebuli qoneba da angarishi, romelzec mas yoveltviurad 560 lari pensia ericxeba.
advokatis tqmit, gadawyvetileba sruliad ukanono da dausabutebelia, tavad janashia ki braldebas "cidan chamovardnils" uwodebs.
"rva milion naxevari, romelsac gvedavebian, datvlilia iushchenkos banaobidan dawyebuli, sxva qveynebshi manqanebis daqiravebit damtavrebuli. albat swori is iqneboda, rom tvitmfrinavit wagvegho sakutari avtomobilebi da albat es iqneboda ufro ekonomiuri qveynis biujetistvis. braldeba aris cidan chamovardnili, am braldebis saqmeze ki dayadaghebulia chemi qonebis didi nawili, romelic tanamdebobaze danishvnamde mqonda. shemidzlia dainteresebul pirebs vutxra, ra qoneba maqvs dagrovebuli tanamdebobaze yofnis periodshi,"- ganacxada temur janashiam.
specialuri operaciebis dzalebis samto-sadazvervo batalionis morigi nakadi avghanetidan samshobloshi dabrunda. batalionis samxedro mosamsaxureebi ISAF-is misiis farglebshi, amerikuli kontingentis shemadgenlobashi, 6 tvis ganmavlobashi yandaaris saaviacio bazaze msaxurobdnen.
aleqseevkis samxedro aerodromze 151 samxedro mosamsaxures saqartvelos sheiaraghebuli dzalebis generaluri shtabis ufrosis moadgile, polkovniki roman joxadze daxvda.
qartveli samshvidoboebi koaliciur dzalebtan ertad, sruli speqtris operaciebs axorcielebdnen. samto-sadazvervo batalionis samxedro mosamsaxureebi saqartveloshi udanakargod dabrundnen. batalionis sruli shemadgenloba samshobloshi etapobrivad ramdenime kvirashi chamova.
image
saqartvelos prezidentma da acharis mtavrobis tavmjdomarem qobuletis municipalitetshi, sofel xalashi mewyris shedegad dazaralebuli qarcivadzeebis ojaxi moinaxules, arsebul mdgomareobas gaecnen da ojaxs daxmarebas dapirdnen.
ordghiani wvimis shedegad warmoqmnilma mewyerma qarcivadzeebis ojaxis sacxovrebel saxls kedeli dauziana. mdgomareobis sheswavla ukve daasrules geologebma. am droistvis dazaralebulebi tavs natesavebs afareben.
image
saqartvelos sagareo saqmeta ministri sheertebul shtatebshi ormxriv da mravalmxriv shexvedrebs ganagrdzobs. maia fanjikidze amerikis ebrauli sazogadoebis warmomadgenlebs, kviprosis, aghmosavlet timorisa da eritreas sagareo saqmeta ministrebs shexvda. saubari iyo samomavlo urtiertobebis gaghrmavebaze. maia fanjikidzem kolegebi saqartveloshi dapatija.
"am qveynebtan chven shexvedris sxva sashualebebi ar gvaqvs. ertaderti sashualeba aris gaero. me titoeuli matgani movipatije saqartveloshi; dainteresebuli vart mattan ormxrivi urtiertobebis gaghrmavebit da imedi maqvs, rom zogierti matgani martlac isargeblebs shemtxvevit da chamova saqartveloshi,"- ganacxada maia fanjikidzem.
saqartvelos mtavari diplomati shexvda aseve ukrainel kolegas. mxareebma ukrainashi sheqmmnili vitareba ganixiles. maia fanjikidze pavel klimkins damatebit daxmarebas dahpirda.
"ukraina da saqartvelo megobrebi arian. chven qartul mxarestan kargi tanamshromloba gvaqvs asocirebis shetanxmebis ganxorcielebis kutxit. gasul kviras asocirebis shetanxmebis ratificireba movaxdinet evropis parlamentis paralelurad. chven erti gza gvaqvs gasavleli evrokavshirisken,"- ganacxada ukrainis sagareo saqmeta ministrma.
1 2 3 4 5
informaciis wyaro rustavi2.com
servisi wap-masterebistvis:
 mtavari gverdi